sekretesspolicy

Dina personuppgifter

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat denna policy. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning (GDPR) och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med denna policy är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Personuppgiftsansvar

RIW Software Technology AB (556228-0577 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss på info@riwsoftware.com eller via vanligt brev som skickas till RIW Software Technology AB, Hustegavägen 1, 181 90 LIDINGÖ.

Vad är personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Vilka personuppgifter vi behandlar

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

Personuppgift Syfte med behandling Laglig grund
För- och efternamn För att kunna hålla koll på dina ärenden, skicka beställda tester till dig samt erbjuda dig bättre support. Vår lagliga grund är det avtal vi ingår med dig för att kunna genomföra tjänsten du köper.
Adress För att kunna skicka beställda order till dig. Vår lagliga grund är det avtal vi ingår med dig för att kunna genomföra tjänsten du köper.
E-postadress För att kunna skicka en bekräftelse till dig på din beställning, kommunicera med dig gällande din beställning, följa upp med kundundersökningar gällande din beställning samt skicka marknadsföringsmaterial till dig. Vår lagliga grund är det avtal vi ingår med dig för att kunna genomföra tjänsten du köper. Det är även vårt berättigade intresse att skicka marknadsföringsmaterial till dig.
Telefonnummer För att kunna kommunicera med dig gällande din beställning följa upp med kundundersökningar gällande din beställning samt ringa upp dig marknadsföringssyfte. Vår lagliga grund är det avtal vi ingår med dig för att kunna genomföra tjänsten du köper. Det är även vårt berättigade intresse att skicka marknadsföringsmaterial till dig.
Hur vi samlar in personuppgifter

Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss när du fyller i beställningsformulär alt. bokningsformulär
 • Uppgifter som vi får när du blir kund hos oss
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss
Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi har utarbetat rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast det personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i hur RIW behandlar dina personuppgifter lagenligt.

Hur använder vi informationen?

Informationen som du ger ifrån dig används för följande ändamål:

 • Bokningar
 • Kundundersökningar kring våra tjänster, produkter och event
 • Kundvård och informationsinsatser kring våra tjänster, produkter och event
 • Sälj- och marknadsföringsaktiviteter i form av direktutskick eller telefonkontakt
Marknadsföring

Dina personuppgifter kan komma att används i marknadsföringssammanhang. Du har alltid möjlighet att be oss sluta skicka direktmarknadsföring till dig. Det gör du genom att följa anvisningar i marknadsföringsmaterialet.

Lagringstider

RIW sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Vi sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas.

Dina rättigheter

Information om var du kan vända dig för att ta tillvara dina rättigheter hittar du under ”kontakta oss”. Du har följande rättigheter:

 • Registerutdrag, rättelse och radering. Du har rätt att kostnadsfritt begära tillgång till samt åtkomst till kopia av dina personuppgifter (s k registerutdrag), begära rättelse av felaktiga uppgifter och, under vissa omständigheter, begära att dina personuppgifter raderas.
 • Begränsning. Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, t.ex. under tiden det åligger oss att utreda eventuella invändningar från dig.
 • Du har i vissa fall rätt till dataportabilitet, dvs att få ut personuppgifter som tillhandahållits från dig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för att sedan kunna överföra dessa till annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller endast då vi behandlar personuppgifterna med ditt samtycke eller när det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig.
 • Invändning mot direktmarknadsföring, dvs. marknadsföring via post, e-post, SMS och telefonförsäljning. Du har rätt att när som helst invända mot vår direktmarknadsföring (inklusive profilering för dessa ändamål), och vi ska då upphöra med vår behandling av dina uppgifter för dessa ändamål
 • Du har rätt att i vissa fall invända mot annan behandling av dina personuppgifter. Vi måste då upphöra med behandlingen om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl som överväger ditt intresse av att inte få personuppgifterna behandlade.
 • Du har rätt att framföra klagomål hos Datainspektionen, som är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen.
Kontakta oss

Riw Software Technology AB
Hustegavägen 1
181 90 Lidingö
info@visitlog.se